مسئول اجرایی نهاد رهبری

مرتضی کاظمی

شماره تماس داخلی : 470
آدرس الکترونیکی : kmorteza18@yahoo.com