دبیرهم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

دکتر رضا شکوهی

شماره تماس داخلی : 386
آدرس الکترونیکی : reza.shokohi@umsha.ac.ir

کارشناس هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی


حمیدرضا موسی رضایی

شماره تماس مستقیم : 08138380523
شماره تماس داخلی : 325
آدرس الکترونیکی : h.rezaee68@gmail.com