مسئول امور دفتری نهاد رهبری

میثم متقی موفق

شماره تماس مستقیم : 08138381510
شماره تماس داخلی : 317
آدرس الکترونیکی : m.motaghi67@gmail.com