مسئول محترم امور دفتری نهاد رهبری

میثم متقی موفق

شماره تماس مستقیم : 08138381510
شماره تماس داخلی : 317
آدرس الکترونیکی : m.motaghi67@gmail.com

کارشناس امور دفتری نهاد رهبری

حمیدرضا نظری حاتم

شماره تماس مستقیم : 08138380525