نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان
همدان، میدان پژوهش
بلوار شهید فهمیده
دانشگاه علوم پزشکی همدان

آدرس الکترونیکی : nahad@umsha.ac.ir

شماره تماس: 38380525

با ما در ارتباط باشید